Przejdź do głównej zawartości

Podsumowanie projektu Kommunikation 2019-2022

 
W naszym projekcie poznawaliśmy i promowaliśmy komunikację interpersonalną we wszystkich jej aspektach.

Szczególny nacisk został położony na język i techniki komunikacji niewerbalnej. Uczniowie poznali też pochodzenie i rozpowszechnienie swojego języka i lokalnych dialektów. Zrozumienie znaczenia języków jako środka komunikacji i nośnika kultury pomogło przełamać uprzedzenia i promować tolerancję. Równie ważne było zrozumienie języka mimiki i gestów jako istotnej części komunikacji. Wiemy już, jakie są różnice w poszczególnych krajach. Czy skinienie głową zawsze oznacza „tak”? Uczniowie nauczyli się, że wiele rzeczy, które mogą prowadzić do nieporozumień w komunikacji międzykulturowej, to po prostu różne interpretacje. Uczniowie byli poddani refleksji na temat tego, jakie znaczenie ma ubiór w komunikacji oraz jak się komunikować z osobami z niepełnosprawnościami. Ponadto poznali język nauki i sztuki  jako kolejne formy ludzkiej ekspresji, zrozumiałej bez względu na to jakim językiem ojczystym się mówi.

Projekt „Komunikacja” przewidziany był na 24 miesiące i był prowadzony przez sześć szkół z Niemiec (integralna szkoła ogólnokształcąca), Polski (szkoła podstawowa), Chorwacji (szkoła podstawowa), Bułgaria (szkoła średnia), Portugalia (szkoła średnia) i Hiszpania (szkoła średnia). Komunikacja to spoiwo, które tworzy każde społeczeństwo razem, od naszych przodków, którzy podróżowali w małych grupach jako myśliwi i zbieracze, do naszej połączonej w sieć Europy, w której ludzie łączą się razem
komunikować się i rozumieć ludzi z różnych środowisk kulturowych i językowych. Dzisiejsi uczniowie stają przed nowymi wyzwaniami komunikacyjnymi. Jednojęzyczność nie jest już rzeczywistością życia. Celem tego projektu było zapewnienie uczniom narzędzi potrzebnych do radzenia sobie z tymi wyzwaniami i rozwijanie nastawienia, które postrzega to wyzwanie jako szansę. Projekt miał również na celu promowanie wielojęzyczności, która jest czymś znacznie więcej niż nauka gramatyki i reguł językowych. Komunikację należy traktować jako całość: kombinację języka, gestów (także języka migowego), mimiki i inne formy komunikacji, takie jak taniec, muzyka i inne. Zrozumienie komunikacji pomogło przełamać uprzedzenia. Szeroki temat pozwolił dotrzeć do szerokiego grona uczn. i nikogo nie wykluczać z uczestnictwa i zaangażowania. Podczas gdy takie projekty mają tendencję do przyciągania uczniów osiągających dobre wyniki, temat komunikacji stwarza każdemu uczniowi możliwość uczestnictwa i wnoszenia wkładu. Na przykład dzieci ze środowisk migracyjnych były w centrum uwagi, jeśli chodzi o nauczanie uczestników projektu języka mniejszości. Innymi osiągniętymi celami projektu była promocja języków mniejszościowych, a tym samym integracja dzieci ze środowisk migracyjnych, oraz przyspieszenie przyswajania języka obcego i otwartość na osoby z wrodzonymi deficytami komunikacyjnymi.

Uczniowie zostali uwrażliwieni na złożony system „komunikacji” i nauczyli się nowych sposobów komunikowania się Poznając problemy komunikacyjne różnych osób z niepełnosprawnościami.

Uczestników zachęcano do zrozumienia i empatii. Znając różne aspekty i trudości można uniknąć  nieporozumień komunikacyjnych i międzykulturowych, można osiągnąć akceptację. Było to zauważalne na wirtualnych spotkaniach, gdy uczniowie w grup międzynarodowych, ale także w kontaktach z ukraińskimi uchodźcami. Wielu uczniów komentowało doświadczenia w projekcie, takie jak prezentacje
Zdobyli pewność siebie i nowe interpersonalne umiejętności. Wynikało to z udanych prezentacji ustnych w obcym języku. Oprócz zmniejszenia nieśmiałości i szacunku dla nowego i nieznanego, w wielu uczniów  została rozbudzona ciekawość na nowe rzeczy. Nieoczekiwaną korzyścią okazało się, że część uczniów bardzo zainteresowała się językiem migowym i interesują się alfabetem Braille'a i rozważają edukację w tym kierunku.

Działania projektowe służące sprawdzaniu realizacji celów projektu:

Na początku projektu przeprowadziliśmy ankietę, a wyniki zebraliśmy wraz z ankietą na końcu. Zgodnie z wynikami ankiet i ocen, które przeprowadzaliśmy po każdym spotkaniu (u każdego nauczyciela i ucznia) podjęto niezbędne działania, aby cele projektu zostały osiągnięte. Wyniki zostały opublikowane i omówione w każdej szkole, co będzie nam pomagać w realizacji innych projektów.

Zmierzyliśmy, czy wyniki projektu były rozpowszechniane poprzez publikację produktów medialnych, np. filmów na stronach głównych, eTwinningu i na Facebooku. Przykłady: Zmierzyliśmy liczbę publikacji: Polska fb: 15 postów, ok. 400 polubień, polska strona główna szkoły 8 postów oglądanych przez ok. 2400 osób plus blog projektu z 35 wpisami: https://kommunikationerasmus.blogspot.com/ eTwinning i strona projektowa po niemiecku. 
Sprawdziliśmy, czy uczniowie zdawali certyfikaty, egzaminy z języków obcych, czy bardziej angażują się w inne projekty międzynarodowe. Polska: 2019 32 certyfikaty A1 - certyfikaty 2021: A1 - 15, A2 - 14 , konkursy językowe przed 2019 prawie żadne a 2022: zwycięzcy: 50. Zaangażowanie w inne projekty międzynarodowe: Polska zaangażowała się w nowy projekt Erasmus 20 uczniów i międzynarodowy projekt muzyczny 15 uczniów zaangażowanych, eTwinning 2 nowe projekty, szkoła wystąpiła i dostała akredytację Erasmus+ 2021-2027. Polska szkoła stała się niemiecką szkołą PLUS (projekt Instytutu Goethego i zdobyła tytuł „Szkoły Międzykulturowej”.
Przeanalizowaliśmy też, czy wzrosło zainteresowanie językami obcymi w szkołach. Można to przeanalizować ilościowo. Szkoła Pallottiego 180 uczniów, z których 110 uczy się niemieckiego jako drugiego języka obcego.
Doniesienia medialne były rejestrowane ilościowo. Wyniki projektu prezentowane są w lokalnych mediach: Gazetka Misericordia i artykuły strona szkoły i fb.
Projekt był również prezentowany na wielu wydarzeniach w każdej szkole: Polska 3 razy podczas dnia otwartego, także z okazji 20-lecia szkoły.
Poprawa wykorzystania narzędzi informatycznych - Sprawdzono i zmierzono jakość tutoriali, prezentacji, klipów, prosząc naszych nauczycieli informatyki o pomoc w ocenie. Wzrosła liczba nowych narzędzi i jakość produktów. Nowe narzędzia informatyczne, których nasi uczniowie nauczyli się i używali: menti, padlet, canva, e-book creator, video - software, mindmaster, genially, zoom. Przykłady uzycia na stronie głównej projektu i na eTwinningu.
Odwiedziny na stronie ze scenariuszami lekcji oraz liczba pobrań materiałów projektowych były rejestrowane elektronicznie i na bieżąco analizowane. Napisano 10 scenariuszy lekcji, z których korzystają inni nauczyciele w naszej szkole, a także inni ze szkół partnerskich. Scenariusze nauczania projektu zostały zaprezentowane przez polskiego nauczyciela podczas Letniej Akademii Instytutu Goethego 2022.
Sprawdziliśmy, czy wszyscy uczniowie napisali raporty i jak oceniali projekt, czy cele zostały osiągnięte. Za to odpowiadali koordynatorzy w każdej szkole, którzy analizowali wszystkie raporty. Raporty były sporządzane w języku niemieckim, angielskim lub w języku ojczystym, dzięki czemu zdaliśmy sobie sprawę z kompetencji uczniów zarówno w języku obcym jak i ojczystym, co jest jednym z celów projektu.
Na konferencjach nauczycieli, po każdej mobilności w każdym kraju, nauczycielom przedstawiano raporty nauczycieli. Koordynatorzy spotykali się na każdym spotkaniu, postęp prac projektowych był systematycznie sprawdzany, spotkania odbywały się podczas mobilności lub w formie wideokonferencji. Zostało sprawdzone na ile zrealizowano zaplanowane cele projektu i czy dotrzymano harmonogramu. 13 wideokonferencji plus 5 spotkań na realnych wizytach.
Lista uczestników była stale sprawdzana, aby zapewnić regularny udział. Wszystkim uczestnikom rozdano certyfikaty uczestnictwa.
Sprawdziliśmy, czy ma miejsce dalsza współpraca międzynarodowa (wizyty uczniów, nauczycieli również prywatnie). Odbyło się niewiele wizyt z powodu pandemii, ale uczniowie przez cały czas pozostają w kontakcie online. Nauczyciele rozpoczęli razem więcej projektów Polska-Portugalia - 2 nowe projekty i job shadowing (3 nauczycieli z Portugalii przyjechało do polskiej szkoły), a 2 nauczycieli z Polski wzięło udział w job shadowing w szkole w Portugalii
Kontynuacja współpracy z placówkami pozaszkolnymi projektu - Fundacja Warszawa bez Barier, Szkoła dla Niewidomych w Laskach
Polska: projekt był dobrym przygotowaniem dla przyjęcia przez polskich uczniów rówieśników z dwóch klas ukraińskich uczniów uczących się w polskiej szkole z powodu wojny na Ukrainie. Integracja dzieci cudzoziemskich w szkole jako sposób integracji ze społeczeństwem;
Promocja języków mniejszościowych (dziedzictwo UNESCO), zrealizowaliśmy dzięki badaniu dialektów w każdym kraju (5 prezentacji).
Uczniowie z Polski (6), którzy nie mówią po niemiecku, również wzięli udział w projekcie, czyli to wspieranie idei nauki języka trzeciego języka (drugiego obcego).
CLIL jako połączenie wszystkich przedmiotów. Lekcje geografii w języku angielskim w Polsce.
Uczniowie nauczyli się akceptacji innych, jak zaangażować się w realną komunikację, jak ćwiczyć tolerancję, redukować uprzedzenia, jak stosować inkluzję.


Konkretne wyniki/produkty:
- Prezentacje: DZIEDZICTWO KULTUROWE w krajach partnerskich; Ślady innych języków we własnym języku
-wideo: kurs języka migowego (ASL), występy w języku migowym, taniec jidysz,
-Warsztaty perkusyjne, wywiady z uczniami z innych krajów
-Wirtualny przewodnik: gesty w naszych językach
-T-shirty z logo
-Plakaty/Mapy myśli: komunikacja
-Słownik w alfabecie IPA
-Wystawa fotograficzna: Wieczór wielokulturowy
-Fotoksiążka: ubrania
-broszura promocyjna
-słownik dialektów
-E-booki co 12 miesięcy
-Tradycyjne rzemiosło - rękodzieło
-Ewaluacja                                                                                                                                                        -quizy, gry miejskie                                                                                                                                           -Scenariusze nauczania do nauczania języków obcych i CLIL

-eTwinning projekt Międzynarodowa książka kucharska

Rezultaty:
https://sites.google.com/view/erasmus-kommunikation/

https://twinspace.etwinning.net/95442/pages/page/822397
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Przygotowywania do wizyty w Polsce

 Już od początku września wiedzieliśmy, ze spotkanie C4 w Polsce sie odbędzie. Ze wzgledu na Covid  Ze strony Polskiej wzięło udział 8 uczniów z klasy 8, a do Polski mieli przyjechać uczniowie z Niemiec, Portugalii, Bułgarii i Chorwacji. Do naszych przygotowań należało przygotowanie prezentacji o języku migowym, prezentacji o szkole i o swoim hobby.  Zabieramy sie do pracy!

Przygotowania do wizyty w Niemczech

Uczniowie jadący do Niemiec zostali wybrani, to: Maja Połocka z klasy 8, Zuzia Nazarczuk z klasy 8, Antek Kozłowski z klasy 8 i Łukasz Rusajczyk z klasy 7. Jako opiekunki pojadą Marta Kozak i Magda Pawlukowicz. Uczniowie mieli dwa zadania, zapoznać się z alfabetem fonetycznym IPA i na podstawie mind maps swoich koleżanek i kolegów stworzyć jedną wielojęzyczną mapę myśli. Efekty prac poniżej: Kommunikation Mind map